# رساله‏_پژوهشی_پیام_فضلی_نژاد_پیرامون_جریان_انحرافی