# جریان_انحرافی،_آیت_الله_مصباح_یزدی،_مشایی،_شیطان