روضه ی مادر

                                                                                                   *طرح از: نارنجک
فاطمیه

مادر دو بخش دارد،

بخش اول: ما

بخش دوم: در

اما

ما هر چـ مےکشیم

از بخش ِ دوم است!


*برگرفته از: +

/ 0 نظر / 21 بازدید