بیشتر تخریب کنندگان دولت مرتدین انقلاب هستند
ساعت ٢:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱٢ شهریور ۱۳۸٧ : توسط :
دکتر غلامحسین الهام، سخنگوى دولت در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به سؤالى در ارتباط با بیانات مقام معظم رهبرى در دیدار اخیر با اعضاى هیأت دولت و برشمردن سه ویژگى نشاط درخدمت، زنده کردن گفتمان انقلاب اسلامى و روحیه ساده زیستى اعضاى دولت از سوى ایشان اظهار داشت: خصوصیاتى که مقام معظم رهبرى براى دولت نهم برشمردند، در حقیقت ایده هایى است که دولت براساس آنها روى کار آمده است، یا به عبارت دیگر علت روى کار آمدن این دولت است.وى افزود: پس از یک دوره که احساس مى شد این نگرش در حال متروک شدن است، این مهم ترین اتفاقى بود که رخ داد و مردم بار دیگر به این تفکر و آرمان ها روى آوردند. الهام تصریح کرد: از اول که این دولت روى کار آمد، حمایت مقام معظم رهبرى از این دولت با حمایت از دولت هاى قبل متفاوت بود. ایشان در واقع از گفتمان دولت حمایت مى کنند، در دوره هاى قبل نیز مقام معظم رهبرى از ظرفیت هاى اجرایى که دولت ها داشتند، حمایت مى کردند و بارها نیز تأکید کردند که دغدغه شان این است که همیشه از دولت ها حمایت کنند، ولى تفاوت نوع حمایت مقام معظم رهبرى از این دولت با دیگر دولت ها از همان اول احساس مى شد. بخش بزرگى از قدرت دولت را رسانه تشکیل مى دهد الهام در پاسخ به سؤالى درباره این که مقام معظم رهبرى بر اهمیت اطلاع رسانى هنرمندانه از خدمات دولت تأکید داشته اند، آیا دولت ابزار کافى براى اطلاع رسانى ندارد یا این که استراتژى رسانه اى ندارد و از ابزار موجودش درست استفاده نمى کند گفت: ابزار اطلاع رسانى، رسانه است و رسانه ها هم عمدتاً یک نهاد مستقل از دولت هستند و هرگاه دولت رسانه ها را استخدام کرده و در واقع روح دولتى را بر رسانه ها تحمیل کرده، یا تولید رسانه دولتى کرده، اطلاع رسانى نیز در آن دولت بهتر صورت گرفته است و ما این قضیه را در دوم خرداد شاهد بودیم. آن دولت رسانه هایى را بر مبناى گفتمان دولت ایجاد کرد و از آنها حمایت کرد و در واقع با پشتیبانى از آنها از نظر مادى و معنوى یک حلقه گسترده اى را ایجاد کرد. دولت در عرصه سیاسى، اجرایى و هم در عرصه رسانه اى متولد شد و این امر مهمى است. چرا که بخش بزرگى از قدرت دولت را رسانه تشکیل مى دهد و در واقع قدرت واقعى رسانه است. وى ادامه داد: ما در دولت نهم این حالت را نداشته ایم و از طرف دیگر با رسانه هاى تولید شده مبتنى بر گفتمان دولت قبل هم مواجه بودیم که تعطیل هم نشدند و تغییر گفتمان نیز ندادند و از نظر تأمین امکانات، منابع و اعتبارات نیز با دولت جدید مشکلى پیدا نکردند و با محدودیتى مواجه نشدند و با قوت کار خود را ادامه دادند و چنانچه که مى بینید، همچنان حالت رقیب خود را با دولت حفظ کرده ا ند. رسانه ملى بزرگ ترین قدرت ملى و سیاسى است سخنگوى دولت گفت: به عبارت دیگر دولت نهم نیروى رسانه اى جدیدى را با خود نیاورد، البته نمى گویم این درست است یا غلط، ولى این مسئله اتفاق نیفتاد و از طرفى رسانه هاى رقیب نیز در این حوزه حفظ شدند. وى گفت: من مى گویم هیچ نظارتى بر صدا و سیما وجود ندارد. برخى فکر مى کنند که این رسانه در اختیار رهبرى است، ولى مقام معظم رهبرى نیز فقط بر اساس تکلیف قانون اساسى رئیس رسانه ملى را نصب مى کنند. سخنگوى دولت تأکید کرد: لذا نمى توان گفت که تمام کارکرد صدا و سیما منطبق بر خواست، مطالبه و سلیقه رهبرى است. الهام با بیان این که مسئولیت اطلاع رسانى بر عهده رسانه ملى است، نه دولت، ادامه داد: چون این رسانه در اختیار دولت نیست، نمى توانیم بگوییم دولت بیاید با توجه به ابتکارات خود از این رسانه بهره بردارى کند. وى در پاسخ به این سؤال که پس چرا مقام معظم رهبرى در سخنان خود دولت را مخاطب قرار داده بودند گفت: دولت تنها مخاطب نبود، بلکه رسانه ملى نیز مخاطب بود و در صحبت اخیرشان که مبحث اطلاع رسانى هنرمندانه را مطرح کردند، دو بار صدا و سیما را مخاطب قرار دادند و تأکید کردند که صحبت هاى رئیس جمهور در این جلسه عیناً پخش شود. الهام در ادامه با بیان این که اگر رسانه ها نقدى دارند، باید این نقد در مسیر گفتمان باشد، گفت: مثلاً رسانه اى که نگرش سکولاریسم و غرب گرایانه اى دارد، نمى تواند ما را نقد کند چون محتواى گفتمانى اش فرق مى کند. جهت گیرى متفاوت است. در صورتى که گفتمان دولت، گفتمان انقلابى است و گفتمان حاکم در آن رسانه متفاوت از آن گفتمان است. بیشتر شاهد تخریب دولت هستیم تا نقد وى در پاسخ به پرسشى درباره تأکید مقام معظم رهبرى بر مسئله تفاوت نقد و تخریب و این که ما در این شرایط بیشتر شاهد تخریب دولت هستیم یا نقد آن گفت: آنچه که من واقعاً مى بینم، بیشتر قالب تخریبى دارد و انتقاد و مسائل قابل استفاده بسیارکم است. سخنگوى دولت با بیان این که دولت نهم از نقد استقبال مى کند، افزود: ما از نقدهاى مناسب استفاده مى کنیم چون در واقع نقد یک نعمت است و ما به صورت مجانى از اطلاعاتى که در مطالب نقادى به ما داده مى شود، استفاده مى کنیم؛ کسى این مسئله را انکار نمى کند، اگر کسى این مسئله را انکار کند، یا مستبد است یا درایت ندارد. این دولت مستبد نیست وى با بیان این که نقد مناسب مهم ترین ظرفیت براى تکمیل کار است و در واقع اگر وجود داشته باشد، دولت را کمک و یارى مى کند، گفت: این دولت نیز دولت مستبدى نیست و این خصلت را ندارد که نقد را قبول نکند. البته دولت قاطعیت دارد و وقتى تصمیمى را مى گیرد، جدى آن تصمیم را دنبال مى کند چرا که ما معتقدیم وقتى دولتى جدى نباشد، در اجراى مصوبات و وظایف کارآمد نخواهد بود. مردم، دولت و مدیرى قاطع و جدى را مى خواهند نه کسى که همیشه متزلزل باشد و هیچ وقت تصمیم نگیرد. الهام با بیان این که این دولت در جهت اصلاح بودجه نویسى، نظام ادارى متمرکز، دادن مسئولیت ها به یک نهاد پاسخگو در راستاى حذف بوروکراسى و کارآمدتر کردن نظام ادارى حرکت کرده، گفت: ما مى بینیم به این کارهاى مناسب دولت هجمه صورت مى گیرد و در واقع این کارهاى خوب را زیر سؤال مى برند. وى گفت: «از طرف دیگر ما تهاجمى را به مبانى گفتمانى دولت نیز مشاهده مى کنیم که این کمى گسترده تر نیز شده است.» آنها که مى خواهند از احمدى نژاد عبور کنند، چه زمانى با او همراهى کرده اند وى از دیگر ویژگى هاى دولت را غیرجناحى و غیرحزبى بودن آن عنوان کرد و افزود: رئیس جمهور در دور اول انتخابات نامزد هیچ جریانى نبود ودر دور دوم نیز گروه هاى سیاسى یک تصمیم برآیندى گرفتند که چه کنند و بعضاً از احمدى نژاد حمایت کردند. لذا این که برخى از جریان هاى سیاسى درحال حاضر مى گویند ما مى خواهیم از احمدى نژاد عبور کنیم، سؤال این است که آنها چه موقع با این دولت همراهى کردند که حالا مى خواهند عبور کنند وى در پاسخ به این سؤال که آیا آقاى رئیس جمهور در انتخابات آتى نیز مستقل خواهد آمد یا این که مورد حمایت گروه هاى سیاسى اصولگرا قرار مى گیرد گفت: نمى دانم، ولى روحیه احمدى نژاد همین است که بیان کردم. او تعهد به مردم دارد و براساس همین وضع و مبانى پیش رفته و عوض نشده است. سخنگوى دولت با بیان این که باید نسبت هاى احزاب را با این روحیه دولت دید، گفت: وقتى یک رسانه یا نقاد بیرونى خاستگاه جناحى دارد طبیعتاً گفتمان جناحى آن نیز مبناى نقد خواهد بود و چون رقیب است، علاقه دارد که رقابت کند و در حوزه رقابت دیگر نقد، نقد عالمانه نیست چرا که حب ها و بغض ها بر روى آن مى نشیند. برگرفته شده از www.iran-newspaper.com